Làm trong nước đục,

Lắng tụ các hợp chất hữu cơ và vô cơ